Hi-Gain Records Licence

Ugovor o licenci (Licenca)DJELO (KOJE JE U DALJEM TEKSTU DEFINISANO) SE DAJE NA RASPOLAGANJE POD USLOVIMA OVE CREATIVE COMMONS JAVNE LICENCE («CCJL» ili «LICENCA»). DJELO JE ZAKONSKI ZAŠTIĆENO AUTORSKIM I SRODNIM PRAVIMA I/ILI DRUGIM MJERODAVNIM PRAVOM. SVAKO KORIŠĆENJE DJELA PROTIVNO OVOJ LICENCI ILI ZAKONU JE ZABRANJENO.
KORIŠĆENJEM DJELA NA NAČIN KOJI ODGOVARA NEKOM OD PRAVA KOJA SE USTUPAJU OVOM LICENCOM, STICALAC LICENCE DOBROVOLJNO PRIHVATA OBAVEZE IZ OVE LICENCE, A DAVALAC LICENCE, U SKLADU S OVIM UGOVOROM (LICENCOM), USTUPA STICAOCU LICENCE PRAVA IZ OVE LICENCE NA OSNOVU TAKVOG PRIHVATANJA LICENCNIH OBAVEZA.


1. Definicije
 1. Prerada je Djelo u kome su prepoznatljivi karakteristični elementi prerađenog (izvornog) Djela (muzičke obrade, aranžmani, adaptacije i druge prerade). Radi otklanjanja zablude, Djelo koje čini Zbirku ne smatra se Preradom, ali ako je reč o muzičkom djelu ili fonogramu, istovremena sinhronizacija zvuka i slike smatraće se Preradom po ovoj Licenci.
 2. Zbirka je zbirka Djela, nabrojanih u odredbi 1(f), podataka, dokumenata ili drugih nezavisnih elemenata koja, s obzirom na izbor i raspored sastavnih djelova, predstavlja originalnu duhovnu tvorevinu, kao što je: antologija, enciklopedija, zbirka dokumenata ili zbirka čijim se sastavnim djelovima pristupa posebno elektronskim ili drugim sredstvima (baza podataka). Djelo koje čini Zbirku ne smatra se Preradom (koja je u daljem tekstu definisana) po ovoj Licenci.
 3. Distribuirati znači stavljati u promet Djelo, umnožene primjerke Djela i Prerade.
 4. Davalac licence je fizičko ili pravno lice koje daje na raspolaganje Djelo pod uslovima ove Licence.
 5. Izvorni autor je fizičko lice koje je stvorilo Djelo. Po ovoj Licenci, ako Izvorni autor nije poznat - nosilac prava (proizvođač fonograma, proizvođač videograma, proizvođač emisije i proizvođač baze podataka) ili izdavač.
 6. Djelo je originalna duhovna tvorevina izražena u digitalnoj ili drugoj formi, koja se daje na raspolaganje pod uslovima ove Licence - autorsko djelo. Fonogram, videogram, emisija ili baza podataka smatraće se Djelom po ovoj Licenci, ako je takvo Djelo zaštićeno domaćim pravom Sticaoca licence.
 7. Sticalac licence je fizičko ili pravno lice koje prihvata Licencu i prava i obaveze iz Licence korišćenjem Djela na način koji odgovara nekom od prava koja se ustupaju ovom Licencom, a nije prethodno povrijedilo odredbe ove Licence, ili lice koje je dobilo izričitu dozvolu od Davaoca licence da koristi Djelo na način koji odgovara nekom od prava koja se ustupaju ovom Licencom nezavisno od prethodne povrijede odredbi ove Licence.
 8. Javno emitovati znači činiti Djelo dostupnim javnosti i interaktivno činiti Djelo dostupnim javnosti žičnim ili bežičnim putem na način koji omogućava pojedincu individualni pristup Djelu s mjesta i u vrijeme koje on izabere.
 9. Umnožavati znači bilježiti Djelo na nosač zvuka ili slike i umnožavati Djelo nezavisno od broja primeraka, trajnosti primeraka i tehnike kojom su umnoženi.
2. Ograničenja autorskog prava Licenca ne utiče na obim prava korišćenja Djela nastalih iz zakonskih ograničenja isključivog autorskog ili mjerodavnog prava.

3. Ustupanje prava U skladu s odredbama Licence, Davalac licence, bez naknade i neisključivo, bez prostornih i vremenskih ograničenja (tokom trajanja autorskog ili drugog mjerodavnog prava), Sticaocu licence ustupa sledeća prava korišćenja Djela:
 1. da Umnožava Djelo, da unosi Djelo u jednu ili više Zbirki i da Umnožava Djelo u obliku u kom je unjeto u Zbirke;
 2. da stvara i Umnožava Prerade tako da svaka Prerada i svaki prevod, u svakom mediju, na odgovarajući način, nosi oznaku koja jasno ukazuje na promjene izvršene na izvornom Djelu. Na primjer, prevod bi trebalo označiti kao „Djelo je prevedeno s engleskog na španski jezik,“ ili Preradu kao „Djelo je prerađeno“;
 3. da Distribuira i Javno emituje Djelo, uključujući i Djelo u obliku u kom je unjeto u Zbirke;
 4. da Distribuira i Javno emituje Prerade; i,
 5. da izvlači i ponovo koristi sve djelove baze podataka.
Opisana prava se odnose na korišćenje Djela u svim poznatim medijima i formama. Opisana prava obuhvataju i pravo na izmjene, koje su, iz tehničkih razloga, neminovne za korišćenje Djela u svakom mediju i u svakoj formi. Ako je Davalac licence nosilac sui generis prava na bazu podataka po domaćem pravu usaglašenom s Direktivom EU o pravnoj zaštiti baze podataka, Davalac licence se odriče tog prava. Sva prava koja Davalac licence izričito ne ustupa ovom Licencom su zadržana, uključujući, bez ograničenja, prava iz odredaba 4(e) i 4(f).

4.
Obaveze Sticaoca licence Davalac licence ustupa prava iz čl. 3 Licence Sticaocu licence pod sledećim uslovima:
 1. Sticalac licence se obavezuje da Distribuira i Javno emituje Djelo samo pod uslovima ove Licence. Sticalac licence se obavezuje da kopiju Licence ili njenu internet adresu (Uniform Resource Identifier - URI) unosi u svaki primerak Djela koje Distribuira ili Javno saopštava. Sticalac licence ne može da nudi ili zahtjeva uslove u vezi s Djelom kojima se menjaju ili ograničavaju uslovi Licence ili prava prijemnika garantovana Licencom. Sticalac licence nema pravo davanja podlicence za Djelo obuhvaćeno Licencom. Sticalac licence ne može da promjeni ili ukloni navode koji se odnose na Licencu ili upozorenja o jemstvu ni s jednog primjerka Djela koje Distribuira ili Javno saopštava. Sticalac licence ne može da Distribuira i Javno saopštava Djelo s nekom od tehnoloških mjera kojima se prijemniku ograničavaju prava na Djelo garantovana Licencom. Sve odredbe 4(a) Licence se odnose i na Djelo uneto u Zbirku, ali se ne zahteva da je Zbirka, u cjelini, licencirana pod istim uslovima. Ako Sticalac licence stvara Zbirku, obavezuje se da, na zahtjev bilo kog Davaoca licence, u mjeri u kojoj je moguće, ukloni iz Zbirke sve naznake iz odredbe 4(c) Licence koje upućuju na tog Davaoca licence. Ako Sticalac licence stvara Zbirku, obavezuje se da, na zahtjev bilo kog Izvornog autora, u mjeri u kojoj je moguće, ukloni iz Zbirke sva priznanja autorstva iz odredbe 4(c) Licence koja upućuju na tog Izvornog autora. Ako Sticalac licence stvara Preradu, obavezuje se da, na zahtev bilo kog Davaoca licence, u mjeri u kojoj je moguće, ukloni iz Prerade sve naznake iz odredbe 4(c) Licence koje upućuju na tog Davaoca licence. Ako Sticalac licence stvara Preradu, obavezuje se da, na zahtjev bilo kog Izvornog autora, u mjeri u kojoj je moguće, ukloni iz Prerade sva priznanja autorstva iz odredbe 4(c) Licence koja upućuju na tog Izvornog autora.
 2. Sticalac licence ne može da koristi Djelo na osnovu ustupljenih prava iz čl. 3 Licence na način koji je primarno namenjen komercijalnom korišćenju ili sticanju lične novčane dobiti. Razmjena Djela za druga djela, zakonski zaštićena autorskim i drugim mjerodavnim pravom, digitalnom razmjenom datoteka ili na drugi način, ne smatra se razmjenom čiji je primarni cilj komercijalno korišćenje ili sticanje lične novčane dobiti, ako se vrši bez novčanih davanja.
 3. Sticalac licence se obavezuje da Distribuira ili Javno emituje Djelo, Preradu ili Zbirku u skladu s odredbom 4(a), sa svim postojećim i nepromjenjenim naznakama o nosiocu prava i da prizna pravo autorstva Izvornom autoru, primjereno medijima ili sredstvima kojima se služi, naznačenjem: (i) imena Izvornog autora (ili pseudonima ili znaka, ukoliko ga koristi), ako je navedeno, i/ili naziva nosioca autorskog ili srodnog prava, ili izdavača („Naznačeni nosioci prava“), ako je naziv naveden; (ii) naslova Djela, ako je naveden; (iii) u razumnoj meri, internet adresu (Uniform Resource Identifier - URI) koju je naznačio Davalac licence kao svoju vezu s Djelom, ako ta adresa ne upućuje na priznanje autorstva Izvornom autoru, naznake o nosiocu prava ili na podatke o licenciranju Djela; i, (iv) u skladu s odredbom 3(b), ako je riječ o Preradi, Sticalac licence se obavezuje da prizna autorstvo Izvornom autoru i način korišćenja izvornog djela u Preradi (npr. „Francuski prevod Djela, koje je napisao Izvorni autor“, ili „Scenario prema izvornom Djelu, koje je napisao Izvorni autor“). Priznanja autorstva i naznake nosioca prava iz odredbe 4(c) mogu se unjeti na neki od primjerenih načina, ali u slučaju Prerade ili Zbirke moraju se pojaviti u isto vrijeme, u istoj mjeri, na istom mjestu i na isti način kao sva ostala priznanja autorstva i naznake nosioca prava. Radi otklanjanja zablude, Sticalac licence se obavezuje da priznanja i naznake upotrebi samo radi priznanja autorstva i naznačenja nosioca prava u skladu s ovom odredbom, kao i da korišćenjem Djela, sebe ili svoju upotrebu Djela, ni prećutno ni izričito, ne dovodi u vezu s autorstvom ili pravom nosioca, pokroviteljstvom ili jemstvom Izvornog autora, Davaoca licence i/ili Naznačenog nosioca prava, bez njihove posebne, izričite i pismene saglasnosti.
 4. Radi otklanjanja zablude: Ograničenja predviđena odredbama 4(a), 4(b) i 4(c), se ne primjenjuju na sui generis pravo na bazu podataka.
 5. Radi otklanjanja zablude:
  1. Ako odricanje od prava na naplatu autorske naknade nije predviđeno zakonom (npr. za umnožavanje na osnovu zakonske licence ili za očekivano umnožavanje na nosače zvuka ili slike za lične potrebe), Davalac licence zadržava isključivo pravo na naplatu te naknade, individualno ili preko organizacije za kolektivno ostvarivanje prava, za svako (komercijalno i nekomercijalno) korišćenje Djela;
  2. Kolektivno ostvarivanje prava. Davalac licence zadržava pravo na naplatu autorske naknade, individualno ili preko organizacije za kolektivno ostvarivanje prava, za komercijalno korišćenje Djela. Davalac licence se odriče prava na naplatu autorske naknade, individualno ili preko organizacije za kolektivno ostvarivanje prava, za nekomercijalno korišćenje Djela.
 6. Ako Sticalac licence Umnožava, Distribuira ili Javno emituje Djelo, posebno ili kao sastavni dio Prerade ili Zbirke, Sticalac licence se obavezuje da poštuje moralna prava Izvornog autora i interpretatora, uključujući ugled i čast, u mjeri u kojoj su priznata i u kojoj nisu podložna odricanju po mjerodavnom pravu.
5. Osiguranje
AKO PISMENIM SPORAZUMOM UGOVORNIH STRANA LICENCE ILI MJERODAVNIM PRAVOM NIJE DRUGAČIJE ODREĐENO, DAVALAC LICENCE DAJE NA RASPOLAGANJE DJELO ONAKVO KAKVO JESTE BEZ IKAKVIH GARANCIJA I JEMSTAVA U VEZI S PRAVIMA USTUPLJENIM OVOM LICENCOM.

6. Ograničenje odgovornosti
DAVALAC LICENCE NE ODGOVARA ZA ŠTETU POVODOM LICENCE ILI KORIŠĆENJA DJELA, OSIM AKO ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI NIJE PREDVIĐENO ZAKONOM.

7.
Prestanak važenja
 1. Licenca, prava i obaveze iz Licence automatski prestaju da važe povrijedom bilo koje odredbe Licence (npr. Javnim emitovanjem Djela bez priznanja prava autorstva kako je predviđeno odredbom 4(c)). Prema fizičkim i pravnim licima kojima su ustupljena prava na Preradu ili Zbirku po Licenci, čiji je osnov ova Licenca, odredbe Licence ne prestaju da važe, ako ova lica nisu prekršila odredbe Licence. Odredbe članova 1, 2, 5, 6, 7 i 8 ostaju na snazi nezavisno od povrijede Licence.
 2. Licenca je na pravnoj snazi tokom ukupnog trajanja autorskog ili drugog mjerodavnog prava. Nezavisno od toga i bez obaveštavanja Sticaoca licence, Davalac licence zadržava pravo da objavi Djelo pod drugačijim licencnim uslovima ili da u vrijeme važenja Licence prestane da distribuira Djelo pod uslovom da na taj način ne prestaje da važi ova Licenca (ili druge licence, čiji je osnov ova Licenca), i da ova Licenca u cijelini ostaje na snazi, ako nije prestala da važi na osnovu prethodne odredbe.
8. Završne odredbe
 1. Tokom svakog Distribuiranja ili Javnog emitovanja Djela ili Zbirke od strane Sticaoca licence, Davalac licence, povodom Djela, nudi prijemniku ugovor o licenci s istim odredbama i pod istim uslovima predviđenim ovom Licencom.
 2. Tokom svakog Distribuiranja ili Javnog emitovanja Prerade od strane Sticaoca licence, Davalac licence, povodom izvornog dela, nudi prijemniku ugovor o licenci s istim odredbama i pod istim uslovima predviđenim ovom Licencom.
 3. Ako je neka odredba Licence po mjerodavnom pravu ništava ili neizvršiva, neće uticati na valjanost i izvršivost ostalih odredaba Licence, i tumačiće se samo u stepenu koji je čini valjanom i izvršivom, bez dodatnog sporazuma ugovornih strana.
 4. Odstupanje od bilo koje odredbe Licence pristankom ili odricanjem nema pravno dejstvo bez pismene izjave i potpisa ovlašćene strane.
 5. Licenca predstavlja potpun ugovor između Davaoca licence i Sticaoca licence povodom ustupanja prava na Djelo iz Licence obuhvatajući i elemente usmenog i pisanog predugovora. Davalac licence ne prihvata dodatne odredbe na osnovu usmenog sporazuma sa Sticaocem licence. Licenca ne može biti promenjena bez posebne pismene saglasnosti volja ugovornih strana.

info: higainrecords@gmail.com